Augusts 2019  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Darba plāni 2018./2019. mācību gads

 DARBA PLĀNS

 2018./2019. mācību gadam

 

 Darba virzieni

  

                           1.   Bērnu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu organizēšana, caurviju prasmju iekļaušana mācību saturā. Veicināt bērna zināšanu lietošanu daudzveidīgās situācijās un kontekstos.

 

                       2.    Bērnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšana. Rosināt bērnus aktīvai radošai darbībai, iesaistoties gatavošanās procesā, sagaidot Latvijas simtgadi.

 

                       3.   Sekmēt kvalitatīvu latviešu valodas apguvi, izmantojot metožu daudzveidību. Turpināt sekmēt latviešu valodas integrāciju ikdienas darbībā.

 

                       4.   Izglītības iestādes personāla un bērnu vecāku mērķtiecīga sadarbība kā kvalitatīvas izglītības nodrošinājums un  konkurētspējas, sociālās un etniskās iekļaušanās veicināšanas pamats.

 

                          5.    Pedagogu un iestādes personāla tālākizglītība atbilstoši iestādes kopējam mērķim un nepieciešamai kvalifikācijai.

 


 Septembra plāns

 Oktobra plāns

 Novembra plāns

Decembra plāns

Janvāra plāns

Februāra plāns

Marta plāns

Aprīļa plāns

Maija plāns

Vasaras periods

Darba plāni 2017./2018. mācību gads

 

Darba plāns maijam

Darba plāns aprīlim

Darba plānmartam

Darba plāns februārim

Darba plāns janvārim

Darba plāns decembrim

Darba plāns novembrim

Darba plāns oktobrim

Darba plāns septembrim

 

  

DARBA PLĀNS

2017./2018. mācību gadam

  

Darba virzieni

1. Bērnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšana. Rosināt bērnus aktīvai radošai darbībai, iesaistoties gatavošanās procesā, sagaidot Latvijas simtgadi.

 

2. Sekmēt kvalitatīvu latviešu valodas apguvi, izmantojot metožu daudzveidību. Turpināt sekmēt latviešu valodas integrāciju ikdienas darbībā.

 

3. Izglītības iestādes personāla un bērnu vecāku mērķtiecīga sadarbība kā kvalitatīvas izglītības nodrošinājums un  konkurētspējas, sociālās un etniskās iekļaušanās veicināšanas pamats.

 

4. Pedagogu un iestādes personāla tālākizglītība atbilstoši iestādes kopējam mērķim un nepieciešamai kvalifikācijai.

 

 

GADA GALVENIE UZDEVUMI

2017./2018. mācību gadam
 

1. joma. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas:

1.1. Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītības programmu apguvi, pilnveidojot mācību metožu un mācību līdzekļu daudzveidību, kas sekmētu izglītojamo zināšanu un sociālās pieredzes apgūšanu.

1.2. Pilnveidot bērnu pētnieciskās darbības apgūšanu un mācību satura saikni ar dzīvi.

 

2. joma. Mācīšana un mācīšanās:

2.1.  Veicināt izglītojamo zināšanu konstruēšanu, tās pakāpeniski balstot un attīstot uz jau esošajām zināšanām.

2.2. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, veicināt nacionālās pašapziņas un patriotisma jūtu veidošanos.

2.3.  Veicināt izglītojamo spēju iegūtās kompetences izmantot praktiski problēmu risināšanā.

 

3. joma. Izglītojamo sasniegumi:

3.1. Sekmēt izglītojamo fizisko, intelektuālo, sociālo un tikumisko izaugsmi.

3.2. Pilnveidot bērnu individuālās prasmes un iemaņas, balstoties un izglītojamo sasniegumu dinamiku.

 

4. joma. Atbalsts izglītojamiem:

4.1. Savas kompetences ietvaros veikt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālāspalīdzības koordinēšanu un nodrošināšanuizglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes speciālistus un citus speciālistus. 

4.2. Uzlabot izglītojamo individuālo vajadzību uzskaiti un to ievērošanu, nodrošinot pedagogu, atbalsta speciālistu un vecāku sadarbību. Vecāku, atbalsta personāla piesaistīšana izglītojamo individuāla attīstības plāna izstrādē un īstenošanā.

4.3.  Atbalstīt talantīgu bērnu izaugsmi.
 

5. joma. Iestādes vide:

5.1.  Pilnveidot iestādes darbinieku mijiedarbību un līdzatbildību pirmsskolas iestādes “Stārķis” vides un mikroklimata veidošanā.

5.2.  Veicināt izglītojamo uzvedības kultūru rotaļnodarbību laikā un ārpusnodarbību pasākumos.

 

6. joma. Iestādes resursi (materiāltehniskie resursi un personālresursi):

6.1. Mācību un audzināšanas procesā izmantot IKT un digitālos mācību materiālus.

6.2. Rosināt pedagogus regulāri paaugstināt savu profesionālo meistarību un kompetenci, pašizglītojoties un apmeklējot tālākizglītības kursus.

6.3. Atbalstīt pedagogu vēlmi piedalīties dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan savā iestādē, gan ārpus tās.

 

7. joma. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

7.1. P.i. iestādes darba ikmēneša plāna sastādīšana, balstoties uz mācību gada prioritātēm un ņemot  vērāiepriekšējāvērtēšanas procesāsecināto.

7.2.   Rūpēties par  p.i. iestādes ”Stārķis” prestiža paaugstināšanu.    

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009