Maijs 2020  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DARBA PLĀNS 2019./2020. mācību gadam

  DARBA PLĀNS

 

2019./2020. mācību gadam

 

Darba virzieni

1. Kompetenču pieejā balstīta satura ieviešana. Bērnu tiekšanos pēc zināšanām veicināšana, 5-6 gadīgo izglītojamu vēlmi uzsākt pamatizglītības apguvi skolā atbalstīšana.

2. Kvalitatīvas latviešu valodas apgūšanas sekmēšana bērniem, izmantojot dažādas darba formas, metodes un bilingvālo pieeju.

3. Pirmsskolas un sabiedrības procesu attīstības veicināšana - iestāde, kā kultūras centrs Liepājas mikrorajonā, pirmsskolas vecuma bērnu socializācijas veicināšana:

bērnu un ģimeņu aktīva iesaistīšanās un piedalīšanās pasākumos pilsētas un valsts mēroga pasākumos.

4. Turpināt pedagogu skolotāju lietišķās  kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālās meistarības pilnveidošanu un pedagoģiskā radošuma attīstību.

 

 


  

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" prioritātes 2019./2020. mācību gadam

 

  

       1.      Mācību saturs

  Pēctecības nodrošināšana pārejā no viena vecumposma uz nākamo vecumposmu.

 2.      Mācīšana un mācīšanās

   Kvalitatīvas latviešu valodas apguves sekmēšana izglītojamiem, izmantojot dažādas darba formas un metodes.

  3.      Izglītojamo sasniegumi

    Izglītojamo sasniegumu uzskaites procesa pilnveidošana.

   4.      Atbalsts izglītojamiem

   Atbalsta komandas dalības palielināšana izglītojamo individuālā attīstības plāna izstrādē.

    5.      Pirmsskolas izglītības iestādes vide

   Drošas fiziskās vides pilnveidošana.

    6.      Iestādes resursi (materiāltehniskie resursi un personālresursi)

   Pedagogu pieredzes paplašināšana, izmantojot IKT un digitālo mācību materiālu.

    7.      Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

  Informācijas aprites pilnveidošana.

 

                                   Dienas ritms pa vecumposmiem(spiediet šeit)

 

 

Septembris 

Oktobris

Novembris

Decembris

 Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Darba plāni 2018./2019. mācību gads

 DARBA PLĀNS

 2018./2019. mācību gadam

 

 Darba virzieni

  

                           1.   Bērnu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu organizēšana, caurviju prasmju iekļaušana mācību saturā. Veicināt bērna zināšanu lietošanu daudzveidīgās situācijās un kontekstos.

 

                       2.    Bērnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšana. Rosināt bērnus aktīvai radošai darbībai, iesaistoties gatavošanās procesā, sagaidot Latvijas simtgadi.

 

                       3.   Sekmēt kvalitatīvu latviešu valodas apguvi, izmantojot metožu daudzveidību. Turpināt sekmēt latviešu valodas integrāciju ikdienas darbībā.

 

                       4.   Izglītības iestādes personāla un bērnu vecāku mērķtiecīga sadarbība kā kvalitatīvas izglītības nodrošinājums un  konkurētspējas, sociālās un etniskās iekļaušanās veicināšanas pamats.

 

                          5.    Pedagogu un iestādes personāla tālākizglītība atbilstoši iestādes kopējam mērķim un nepieciešamai kvalifikācijai.

 


Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009