Oktobris 2020  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Darba plāns 2020./2021. mācību gadam

 

Liepājas Pirmsskolas izglītības iestādes

 

 “STĀRĶIS”

  

DARBA PLĀNS

 

  2020./2021. mācību gadam

 

 

                                                                 APSTIPRINĀTS

  ar Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķis” pedagoģiskās sēdes  lēmumu

 

no 2020.gada 01. septembra


 

Darba virzieni

 

  

   1. Nodrošināt 5-6 gadīgo bērnu kvalitatīvu sagatavošanu skolai, integrēti risinot mācību uzdevumus ar praktisko situāciju palīdzību.

 

   2. Kvalitatīvas latviešu valodas apgūšanas sekmēšana bērniem, izmantojot dažādas darba formas, metodes un bilingvālo pieeju.

 

   3. Sadarbības ar vecākiem veicināšana bērnu fiziskās un intelektuālās attīstības un veselīga dzīvesveida izpratības veicināšanai.

 

  4. Pedagogu konkurētspēju un radošumu paaugstināšana, pedagoģisko ideju popularizēšana un pieredzes  nodošana jaunajiem kolēģiem.

 

 

  

 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķis”

 

   

prioritātes

 

 

2020./2021. mācību gadam

 

  

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķis”

prioritātes

2020./2021. mācību gadam

 

1.      Mācību saturs

Sekmēt bērnu metakognitīvo prasmju attīstību. Pēctecības nodrošināšana pārejā no viena vecumposma uz nākamo vecumposmu.

2.      Mācīšana un mācīšanās

Kvalitatīvas latviešu valodas apguves sekmēšana izglītojamiem, izmantojot dažādas darba formas un metodes.

Sekmēt bērnu prasmi atšķirt virtuālo pasauli no reālās, saprast digitālo tehnoloģiju lomu. Veicināt noteikumu  kas ievērošanu, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces.

Pozitīvas, iecietīgas attieksmes veidošana bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, pret iestādi, apkārtējo vidi un Latvijas valsti.

3.      Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstības veicināšana.

4.      Atbalsts izglītojamiem

Atbalstošas vides nodrošināšana izglītojamo individuālās attīstības veicināšanai.

5.      Pirmsskolas izglītības iestādes vide

Drošas fiziskās vides pilnveidošana.

6.      Iestādes resursi (materiāltehniskie resursi un personālresursi)

Pedagogu profesionālās kapacitātes paaugstināšana pilnveidota mācību satura kontekstā.

7.      Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Informācijas aprites pilnveidošana  - elektroniska skolvadības sistēmas ieviešana. Darbinieku, vecāku un izglītojamo atgriezeniskās saites nodrošināšana.

 

 

 

 

 

 

1.    

Darba plāni

Septembris

Oktobris

DARBA PLĀNS 2019./2020. mācību gadam

  DARBA PLĀNS

 

2019./2020. mācību gadam

 

Darba virzieni

1. Kompetenču pieejā balstīta satura ieviešana. Bērnu tiekšanos pēc zināšanām veicināšana, 5-6 gadīgo izglītojamu vēlmi uzsākt pamatizglītības apguvi skolā atbalstīšana.

2. Kvalitatīvas latviešu valodas apgūšanas sekmēšana bērniem, izmantojot dažādas darba formas, metodes un bilingvālo pieeju.

3. Pirmsskolas un sabiedrības procesu attīstības veicināšana - iestāde, kā kultūras centrs Liepājas mikrorajonā, pirmsskolas vecuma bērnu socializācijas veicināšana:

bērnu un ģimeņu aktīva iesaistīšanās un piedalīšanās pasākumos pilsētas un valsts mēroga pasākumos.

4. Turpināt pedagogu skolotāju lietišķās  kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālās meistarības pilnveidošanu un pedagoģiskā radošuma attīstību.

 

 


  

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" prioritātes 2019./2020. mācību gadam

 

  

       1.      Mācību saturs

  Pēctecības nodrošināšana pārejā no viena vecumposma uz nākamo vecumposmu.

 2.      Mācīšana un mācīšanās

   Kvalitatīvas latviešu valodas apguves sekmēšana izglītojamiem, izmantojot dažādas darba formas un metodes.

  3.      Izglītojamo sasniegumi

    Izglītojamo sasniegumu uzskaites procesa pilnveidošana.

   4.      Atbalsts izglītojamiem

   Atbalsta komandas dalības palielināšana izglītojamo individuālā attīstības plāna izstrādē.

    5.      Pirmsskolas izglītības iestādes vide

   Drošas fiziskās vides pilnveidošana.

    6.      Iestādes resursi (materiāltehniskie resursi un personālresursi)

   Pedagogu pieredzes paplašināšana, izmantojot IKT un digitālo mācību materiālu.

    7.      Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

  Informācijas aprites pilnveidošana.

 

                                   Dienas ritms pa vecumposmiem(spiediet šeit)

 

 

Septembris 

Oktobris

Novembris

Decembris

 Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

 

VASARAS PERIODS

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009